C

calendar (kalendarz) <08.4.1.1>

calendar era (era kalendarzowa) <08.4.1.2>

candidate route (możliwa trasa) <33.4.1>

capability test (test możliwości) <05.3.7>

Cartesian coordinate system (kartezjański układ współrzędnych) <11.4.2>

character (znak) <18.4.2>

child element <XML> (element dziecko <XML>) <36.4.5>

circular sequence (sekwencja cykliczna) <07.4.6>

clarification (wyjasnienie) <35.4.1>

class (klasa) <07.4.7>

class (klasa) <17.4.2>

client (klient) <28.4.1>

closure (domknięcie) <07.4.8>

closure (domknięcie) <36.4.2>

coboundary (kogranica) <07.4.9>

code (kod) <18.4.3>

codelist (lista kodowa) <36.4.7>

codespace (przestrzeń kodów) <36.4.2>

conformance (zgodność) <13.5.2.2>

control body (jednostka nadzorująca) <35.4.2>

complex feature (złożony obiekt geograficzny) <09.4.3>

composite curve (krzywa składana) <07.4.10>

composite curve (krzywa składana) <36.4.9>

composite solid (bryła składana) <07.4.11>

composite solid (bryła składana) <36.4.10>

composite surface (powierzchnia składana) <07.4.12>

composite surface (powierzchnia składana) <36.4.11>

compound coordinate reference system (złożony system odniesienia) <11.4.3>

computational geometry (geometria obliczeniowa) <07.4.13>

computational topology (topologia obliczeniowa) <07.4.14>

computional viewpoint (obliczeniowy punkt widzenia) <19.4.10>

concatenated operation (operacja złożona) <11.4.4>

conceptual formalism (formalizm pojęciowy) <01.4.3>

conceptual model (model pojęciowy) <01.4.4>

conceptual model (model pojęciowy) <09.4.4>

conceptual model (model pojęciowy) <18.4.4>

conceptual schema (schemat pojęciowy) <01.4.5>

conceptual schema (schemat pojęciowy) <09.4.5>

conceptual schema (schemat pojęciowy) <18.4.5>

conceptual schema language (język schematu pojęciowego) <01.4.6>

conceptual schema language (język schematu pojęciowego) <18.4.6>

conformance (zgodność) <05.3.8>

conformance (zgodność) <13.4.2>

conformance assessment process (proces oceny zgodności) <05.3.9>

conformance clause (klauzula zgodności) <05.3.10>

conformance quality level (wymagany poziom jakości) <13.4.3>

conformance quality level (wymagany (minimalny) poziom jakości) <14.4.1>

conformance testing (testowanie zgodności) <05.3.11>

conformance test report (raport testu zgodności) <05.3.12>

conforming implementation (zgodny produkt) <05.3.13>

connected (spójny) <07.4.15>

connected node (węzeł dołączony) <07.4.16>

continous coverage (pokrycie ciągłe) <23.4.1>

conversion rule (reguła konwersji) <18.4.7>

convex hull (otoczka wypukła) <07.4.17>

convex hull (otoczka wypukła) <23.4.2>

convex set (zbiór wypukły) <07.4.18>

connvex set (zbiór wypukły) <23.4.3>

coordinate (współrzędna) <07.4.19>

coordinate (współrzędna) <11.4.5>

coordinate (współrzędna) <16.4.3>

coordinate (współrzędna) <23.4.4>

coordinate (współrzędna) <25-1.4.3>

coordinate (współrzędna) <36.4.12>

coordinate conversion (konwersja współrzędnych) <11.4.6>

coordinate dimension (wymiar współrzędnych) <07.4.20>

coordinate dimension (wymiar współrzędnej) <23.4.5>

coordinate dimension (wymiar współrzędnej) <25-1.4.4>

coordinate operation (operacja na współrzędnych) <11.4.7>

coordinate reference system (system odniesienia oparty na wspołrzędnych) <07.4.21>

coordinate reference system (system odniesienia) <11.4.8>

coordinate reference system (system odniesienia oparty na współrzędnych) <16.4.4>

coordinate reference system (system odniesień przestrzennych) <23.4.6>

coordinate reference system (system odniesienia oparty na współrzędnych) <25-1.4.5>

coordinate reference system (system odniesienia oparty na współrzędnych) <28.4.2>

coordinate reference system (system odniesienia oparty na współrzędnych) <36.4.13>

coordinate set (kolekcja współrzędnych) <11.4.9>

coordinate system (układ współrzędnych) <07.4.22>

coordinate system (układ współrzędnych) <11.4.10>

coordinate system (układ współrzędnych) <16.4.5>

coordinate system (układ współrzędnych) <25-1.4.6>

coordinate system (układ współrzędnych) <28.4.3>

coordinate system (układ współrzędnych) <36.4.14>

coordinate transformation (transformacja współrzędnych) <11.4.8>

coordinate tuple (krotka współrzędnych) <11.4.12>

coordinate tuple (krotka współrzędnych) <36.4.15>

cost function (funkcja celu) <33.4.2>

coverage (pokrycie) <23.4.7>

coverage (pokrycie) <36.4.16>

coverage geometry (geometria pokrycia) <23.4.8>

curve (krzywa) <07.4.23>

curve (krzywa) <17.4.3>

curve (krzywa) <23.4.9>

curve (krzywa) <25-1.4.7>

curve (krzywa) <36.4.17>

curve segment (segment krzywej) <07.4.24>

cycle (cykl) <07.4.25>

cylindrical coordinate system (cylindryczny układ współrzędnych) <11.4.13>