23.4.39
Definicja w języku angielskim Definicja w języku polskim
tessellation   teselacja

partitioning of a space into a set of conterminous subspaces having the same dimension as the space being
partitioned


NOTE

A tessellation composed of congruent regular polygons or polyhedra is a regular tessellation. One composed
of regular, but non-congruent polygons or polyhedra is a semi-regular tessellation. Otherwise, the tessellation is irregular.


EXAMPLES

Graphic examples of tessellations may be found in Figures 11, 13, 20 and 22 of this International
Standard.

 

podział przestrzeni na zbiór sąsiadujących ze sobą podprzestrzeni o tym samym wymiarze co dzielona przestrzeń


UWAGA

Teselacja złożona z przystających regularnych wieloboków lub wielościanów jest teselacją regularną. Teselacja złożona z regularnych, ale nieprzystających wieloboków lub wielościanów, jest teselacją półregularną. W innych przypadkach
teselacja jest nieregularna.


PRZYKŁADY

Graficzne przykłady teselacji pokazano na Rysunkach 11, 13, 20 i 22 niniejszej Normy Międzynarodowej.

Objaśnienie

Teselacja jest operacją polegającą na dzieleniu przestrzeni na elementy, które są tego samego wymiaru co przestrzeń i nie zachodzą na siebie.

Przykłady
Przykładem teselacji jest raster. Teselacją są wieloboki Thiessena.
Definicje powiązane

raster (raster)